رزرو گروهی هتل

اين قسمت براي رزرو هاي بالاي 15 نفر مي باشد . براي رزرو هاي با تعداد کمتر از قسمت ثبت رزرو هتل استفاده نماييد .

* تعداد نفرات :
* مدت اقامت :
* نام فرد مسئول :
* شماره همراه فرد مسئول :
شماره تماس (ثابت) :
عنوان سازمان یا شرکت :
* شهر مقصد :
* نوع گروه : گروه یکدست    گروه پلان دار    
گروه يکدست :اگربراي تمام گروه ي ک نوع اتاق مد نظرتان است ويا جنسيت گروه تماما خانم و آقا مي باشد گروه يک دست را انتخاب نماييد.
گروه پلان دار: اگر براي گروه نوع اتاق خاصي مد نظرتان مي باشد و يا گروه از چندين خانواده تشکيل شده گروه پلان دار را انتخاب نماييد.
حداکثر قیمت مورد نظر :
اگر نام هتل خاصي مدنظر داريد وارد نماييد :
توضیحات :